Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI KANUNU UYARINCA BİLDİRİM
İşbu Bildirim’nın amacı, Temizlik.co Tic. San. Ltd.Şti. (“Şirket”) tarafından yönetilmekte
olan Temizlik.co adresinde yer alan web
sitesinin (“Site”) kullanıcıları (“Kullanıcılar”)tarafından Şirket’e sağlanan ve/veya
Site’nin kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen kişisel verilerin kullanımına
ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda Bildirim’de
tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar
dikkate alınacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmesiyle birlikte işbu
Gizlilik Politikası Bildirim’inı de kabul etmiş sayılacaktır.
Hangi Verileriniz İşlenmektedir?
İşbu başlık altında, Şirket tarafından, sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri
olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bildirim kapsamında arz edilen
hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri”ifadesi aşağıda yer alan bilgileri
tanımlamaktadır.
Şirket’in doğrudan veya kullanacağı alt yükleniciler vasıtasıyla (“Alt
Yüklenici”) temizlik hizmeti (“Hizmet”) sağladığı mahallerde, hizmetin sağlandığı
esnada veya başkaca zamanlarda muttali olacağı Kullanıcı’ya ait tüm kişisel veriler
ilede dahil olmak üzere aşağıda detaylıca belirtilen diğer verileri işlemektedir.
Kullanıcı tarafından üyelik girişi esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki
verilerinizi toplamaktadır.
 * Ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, ev veya işyeri adresi, ev
veya işyeri özellikleri,
 * Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgiler,
 * Yaş, cinsiyet, ülke gibi demografik veriler,
 * Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler,
 * Hizmetler kapsamında değerlendirmelerinizi sunmanız için gönüllülük esasına göre
hazırlamış bulunduğumuz anketler neticesinde vermiş olduğunuz cevaplar.
Şirket, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası
olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir. Site üzerinde sunulmakta olan
hizmetlere erişiminizi ve kullanım alışkanlıklarınız tespit edilmesi için çerez yoluyla
aşağıdaki veriler toplanmaktadır.
 * [Tarayıcı Türü]
 * [IP]
 * [İşletim Sistemi]

 * [Görüntülenen Sayfalar]
 * [Görüntüleme Süresi]
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. Maddesi dairesince, geri
döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri
uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri
işbu Bildirim hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız?
Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel
veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Kullanıcı’nın Site’den faydalanabilmesi,
Site’ye konu Hizmetler’in sağlanması ve iyileştirilmesi,işbu Bildirim ve Kullanıcı
Sözleşmesi’nde düzenlenen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların
gerçekleştirilmesi, Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine
getirilmesi, Şirket’e ya da üçüncü taraflara ait reklam ve pazarlama kampanyaları
sunulması, Kullanıcılar’a promosyonlar sağlanması ve her türlü kanuni
yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleyebilir.
Şirket, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası
olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve
üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla
sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü
kişilere iletebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere
Site’nin, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.
Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak
internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi
zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla,
kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve
Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve
içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla
kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel
veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim
dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim
dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini
sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için,
Şirket gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP
adresleri, ayrıca Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik
bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?
Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel
veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Hizmetler’in sağlanabilmesi, Kullanıcı
Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, Hizmetler’in
geliştirilmesi ve işbu Bildirim’in “Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız” başlığı
altında belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için dış kaynak hizmet
sağlayıcılarla, reklam, kampanya ve promosyon sağlayan üçüncü taraf firmalarla ve
diğer üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Hizmetler’in verilebilmesi için
Hizmet’i sağlayacak ilgili Yükleniciler ve Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası için
kullanacağı dış kaynak hizmet sağlayıcılarla, reklam ve promosyon sağlayan üçüncü
taraf firmalara sadece belirtilen kapsamda, kişisel verilerin işlendikleri amaçla
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılması şartıyla paylaşabilecektir.
Şirket ayrıca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca
ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri Kullanıcı’nın ayrıca
rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların
başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:
 * Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 * Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya
beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 * Kullanıcı Sözleşmesi de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 * Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 * Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 * Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 * Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Şirket, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma
hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın
herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt
yüklenicilerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına
sahiptir.
Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz Hakkında
 * Kullanıcı, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;
 * Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 * Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 * Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 * Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 * Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
 * İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,

 * İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 * İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 * Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini “Harman Sk. No. 5 Kolektif House Levent”
yazılı olarak iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli
olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin
gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet
gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin
korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep
edilmesi mümkündür.
Kullanıcı, işbu Bildirim’e konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde
herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder.
Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir
sorumluluğu olmayacaktır.
Kişisel Verilerin Saklama Süresi
Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Kullanıcı’nın Site’den
faydalanabilmesi ve Site’ye konu Hizmetler’in sağlanması için işbu Bildirim ve
Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen ve Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Hizmetler’in sağlandığı süre boyunca
saklayacaktır.
Buna ek olarak, Şirket, Kullanıcı Sözleşme’sinden doğabilecek herhangi bir
uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların
gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca
belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.
Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz
Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda,
Site üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen,
 * kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 * kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve
 * kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin
etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı
taahhüt eder.

Şirket, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Bildirim ve Kişisel Verilerin
korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme
amacı dışında kullanamaz."
Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik
politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
İletişim İzni
Şirket’in Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Bildirim’i kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına
rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp
sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve
benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının
gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına,
aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik
olarak; Şirket ve tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde
olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Kullanıcılar,
kişisel verilerinin Şirket tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza
gösterdiklerini kabul ve beyan eder. Şirket, söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması,
yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü
tedbiri alacaktır.
Bildirim’deki Değişiklikler
Şirket, işbu Bildirim hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle
değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Bildirim hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük
kazanır. İşbu Bildirim’de yapılan değişikliklerden haberdar olmanız için, siz
üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Uyuşmazlık Çözümü
İşbu Bildirim, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Bildirim’den kaynaklanan
veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim
Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Merak ettiğin tüm soruların cevapları

Müşteri Destek Hattı
05416321313