Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme Yeni Mah. Şehit Güntay Polat Sok No18
BAĞCILAR/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Temizlik.co Tic. San. Ltd.Şti (“Şirket”)
ile www.temizlik.co adresinde yer alan siteye (“Site”) üye olan kullanıcı (“Kullanıcı”)
arasında, Kullanıcı'nın Site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla
kendisinden talep edilen bilgileri sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve
yürürlüğe girmiştir.
2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı
Şirket, Kullanıcılar’ın ev ve iş yaşamı konularındaki ihtiyaçlarını Şirket’in çeşitli kriterlere
tabi olarak seçtiği uzman kişiler (“Yüklenici”) tarafından sunulan, detayları işbu Sözleşme
ve/veya Site’de belirtilen hizmetler (“Hizmetler”) vasıtasıyla karşılayabilecekleri bir platform
sunmaktadır. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Site ve Hizmetler’den faydalanmasına
ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve
yükümlülüklerini düzenlenmesidir. Site’de, Site’nin kullanımına veya Hizmetler’e ilişkin
olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak
kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü
duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri
3.1 Kullanıcı, Site ve Hizmetler’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri
tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini
beyan eder. Kullanıcı, Site’ye Facebook hesabı üzerinden üye olması halinde Şirket’e işbu
Sözleşme konusu çerçevesinde Facebook hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri
verdiğini kabul eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut Hizmetler’den faydalanmak
için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz
konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak
verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Hizmetler’den faydalanılamamasından
Şirket sorumlu değildir.
3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken
yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor
olması halinde, Kullanıcı Hizmetler’i sayın almaya ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli
yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve
yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.
3.3 Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı
başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara
bağlayabilir. Şirket işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı
başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi,
Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması,
Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket
tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir
sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde

bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu
Sözleşme’yi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.
3.4 Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak
üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap,
kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş
addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması
veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan
münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya
güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e
bildirecektir.
3.5 Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart
ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.
3.6 Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman
zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak,
herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin
haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.
3.7 Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü
hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan
bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması,
Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması,
dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca
Kullanıcılar’ın (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını
veya diğer Kullanıcılar’ın Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde
bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de
yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu
bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin
genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek
eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek
yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve
sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik
yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi,
Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
3.8 Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin
eki ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup Şirket
Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında
kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Şirket, Hizmet’in verilmesi için Kullanıcı
tarafından sağlanan isim, adres, telefon, ev veya işyerine ilişkin özellikler ve sair bilgileri
ilgili Yükleniciler’e açıklayabilecek, ilgili Yüklenici Hizmet’in verilmesi için bu bilgileri
saklayıp kullanabilecektir.
3.9 Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site’ye
erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
3.10 Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu
Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları

dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve
Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı
saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan
değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile
Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde
takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
3.11 Kullanıcı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ek Madde 9
kapsamında yapılacak sigorta primi ödemelerinin ve ilgili mevzuat uyarınca doğabilecek her
türlü bildirim yükümlülüğünün münhasıran kendisine ait olduğunu, Yüklenici’nin
sigortalanması, primlerinin ödenmesi ve bunlara ilişkin bildirimlere dair Şirket’in herhangi bir
sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda Şirket’e herhangi bir iddia veya talep
yöneltemeyeceğini, Kullanıcı’nın bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Şirket’in herhangi bir şekilde yasal, idari veya cezai yaptırıma maruz kalması
halinde, ilgili tutarların ilk talepte ödenmek üzere kendisine rücu edileceğini kabul eder.
3.12 Site’nin ve Hizmetler’in kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai
sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde ve/veya Hizmetler ile
ilişkili olarak gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri
neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya
dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her
türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden
kaynaklanan Şirket’nin uğrayacağızararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere
Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
4. Hizmetler’e İlişkin Koşullar
4.1 Kullanıcılar’a Site üzerinden erişim sağlanan Hizmetler Yükleniciler tarafından
sağlanmakta olup Şirket, yalnızca Kullanıcılar’aihtiyaçlarına uygun Yükleniciler bulabilmesi
için bir platform sunmaktadır. Şirket’in Yükleniciler tarafından sağlanan Hizmet’in içeriğine,
Yüklenici’nin fiil ve eylemlerine, Hizmetler sırasında veya Hizmetler’le ilişkili olarak
Yüklenici nedeniyle meydana gelen zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır ve bu kapsamdaki herhangi bir iddia ya da talebin muhatabı değildir.
4.2 Kullanıcı, Hizmetler’den faydalanmak için, talep ettiği Hizmet’in kapsamını Site üzerinde
kendisine sunulan seçenekler vasıtasıyla tam ve doğru olarak bildirecektir. Kullanıcı,
Hizmet’in kapsam, nitelik ve ücretini etkileyebilecek bir bilgiyi yanlış sağlaması halinde,
buna ilişkin ekstra ücretin kendisinden talep edilebileceğini yahut Hizmet’in verilmesinin
Şirket yahut Yüklenici tarafından reddedilebileceğini bildiğini kabul eder. Kullanıcı, Hizmet’i
satın alırken seçmediği ek hizmetleri Hizmetler’in sağlanması sırasında Yüklenici’den talep
edemeyecektir.
4.3 Kullanıcı, Site üzerinden Hizmet’i almayı talep ettiği gün ve saatte müsait olan herhangi
bir Yüklenici ile otomatik olarak eşleştirilir. Şirket, Kullanıcı’nın daha önce Hizmeti’nden
memnun kalmadığı, düşük puan verdiği, şikayet ilettiği bir Yüklenici ile eşleştirilmeyeceği
konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın, Hizmet’in iptaline ilişkin
koşullar saklı kalmak kaydıyla, Hizmet’i sağlayacak Yüklenici’yi reddetme hakkı
bulunmamaktadır.

4.4 Kullanıcı, Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesi talebini Hizmet’in
verileceği günden bir gün önceki gün saat 20.00’ye kadar Şirket’e bildirecektir. Kullanıcı
Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesini talep etmesi halinde, Şirket’in
yeni bir gün ve saat belirlenmesi konusunda herhangi bir garanti vermediğini, talep ettiği yeni
gün ve saate ilişkin değişiklik talebinin reddedilebileceğini kabul eder. Kullanıcı satın aldığı
Hizmet’i, seçtiği Hizmet’in verileceği günden bir gün önceki gün saat09.00’a kadar bildirmek
kaydıyla ücretsiz olarak iptal edebilecek, Kullanıcı’dan Hizmet için tahsil edilen ücret
Kullanıcı’ya iade edilecektir. Şirket, ücretsiz iptale ilişkin kuralları Site’de yayınlanmak
suretiyle dilediği zaman değiştirme, ücretsiz iptal politikasını uygulamadan kaldırma hakkını
saklı tutar.
4.5 Kullanıcı’ya, müteakip Hizmet alımlarında daha önce kendisine Hizmet sağlayan
Yüklenici’den Hizmet talep edebilme imkanı tanınacaktır. Kullanıcı, ilgili Yüklenici’nin
seçilen gün ve saatte Hizmet’i sağlayabilir durumda olmaması, Yüklenici’nin Hizmet’i
vermeyi reddetmesi, Yüklenici ile Şirket arasındaki sözleşmenin sona ermesi de dahil ancak
bunlarla sınırlı olmayan nedenlerle Hizmet’in talep ettiği Yüklenici tarafından
sağlanamayabileceğini kabul eder.
4.6 Şirket, herhangi bir neden göstermeksizin belirli bir bölgedeki ev veya işyerlerine yahut
herhangi bir Kullanıcı’ya Hizmetler’i sağlamayı reddedebilir.
4.7 Kullanıcı, Yüklenici ile Site dışındaki bir kanaldan, Şirket’i aradan çıkararak Hizmetler’in
sağlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşma yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Yüklenici ile Şirket’i aradan çıkararak anlaşma yapması halinde Şirket’e 5.000
(beşbin) Türk Lirası tutarında cezai şart ödemeyi kabul eder. Kullanıcı’nın, yeni Hizmet
talebi, satın alınan Hizmetler’in gün ve saatinin değiştirilmesi de dahil olmak üzere
Hizmetler’e ilişkin olarak Yüklenici ile Site dışında başka bir kanaldan iletişime geçmesi
halinde, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, ödemelere, Hizmet’in sağlanıp sağlanamamasına ve
Kullanıcı ile Yüklenici arasındaki sairhususlara ilişkin Şirket’in sorumluluğuna
gidilemeyecek, Kullanıcı Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir.
4.8 Kullanıcı, Yüklenici’nin Hizmet’i tam ve gereği gibi sağlayabilmesi için gereken ortam ve
araçları Yüklenici’ye temin edeceğini, Hizmet’in verileceği ev ya da işyerine Yüklenici’nin
zamanında girişinin sağlanamaması, Hizmet’in verilmesi için gerekli malzemelerin temin
edilememiş olması, herhangi bir nedenle Hizmet’in verilmesinin engellenmiş olması gibi
nedenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı’nın kusur ve ihmali
nedeniyle Hizmet’in sağlanamadığı yahut eksik sağlandığı hallerde Kullanıcı ücret iadesi
yahut sair haklar talep edemeyecek, buna ilişkin herhangi bir iddia öne süremeyecektir.
4.9 Kullanıcı, Hizmet’in süresinin Hizmet’i satın alırken belirlendiğini, Yüklenici’yi
belirlenen süreden fazla ev veya işyerinde tutamayacağını,Yüklenici’den satın aldığı Hizmet
kapsamına dahil olmayan taleplerde bulunamayacağını kabul eder.
4.10 Kullanıcı, Hizmet’inverileceği ev ve işyerindeki eşyaların güvenliğinin sağlanmasının,
Yüklenici’ye anahtar, giriş kartı vs. temin edilmesinin ve bunların geri alınmasının tamamen
kendi sorumluluğunda olduğunu, sayılanlardan yahut Hizmetler’in sağlanması sırasında
meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Şirket’in sorumlu olmadığını, bu kapsamda
Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11 Kullanıcı, Site’de Yükleniciler için diğer Kullanıcılar tarafından verilmiş puanları
görebileceğini, bu puanlamanın tamamen Kullanıcılar’ın insiyatifi ve değerlendirmeleri ile
oluşturulduğunu, puanların Şirket yahut Yükleniciler tarafından verilmiş bir garanti ya da
taahhüt anlamına gelmediğini bildiğini, kendisinin Hizmet aldığı Yükleniciler’i
puanlayabileceğini, puanlamalarını hakkaniyete uygun olarak yapacağını kabul eder.
Kullanıcı, Facebook ve sair sosyal paylaşım mecralarında Site ve Hizmetler hakkında yaptığı
yorumların Şirket tarafından Site’de yayınlanabileceğini kabul eder.
4.12 Hizmetler’e ilişkin bedeller Kullanıcı’nın seçtiği Hizmet’in kapsamına göre
hesaplanacak ve Hizmet’in seçilip Site üzerinde işlemin tamamlanmasını takiben
Kullanıcı’nın kredi kartından tahsil edilecek yahut Kullanıcı tarafından Şirket’in Site’de
bildirilen banka hesabına havale yolu ile gönderilecektir. Şirket tarafından her zaman Site’de
çeşitli Hizmetler’in ücretsiz, indirimli veya kampanyalı olarak sunulması imkanı bulunmakta
olup Şirket her zaman söz konusu ücretsiz, indirimli veya kampanyalı hizmet sunumundan tek
taraflı olarak vazgeçip Hizmet’i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. Böyle
bir durumda Kullanıcılar’ın ilgili Hizmetler’den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak
ödenmesi koşuluna bağlıdır. Hizmetler’le ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük
tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.
4.13 Kullanıcılar,Hizmet talebi oluştururken Site’de kendilerine sunulan seçeneklerdendüzenli
Hizmet talebiseçeneğini tercih edebilirler.Kullanıcınındüzenli Hizmet isteğindebulunduğu
durumda düzenli Hizmet talebi ile birlikte periyodik Hizmet alımı taahhüt edilmişolupHizmet
bedeline Temizlik.co tarafından indirim uygulanacaktır.Kullanıcılartaahhüde uygun
davranışlarda bulunmayı, işbu taahhüde aykırı olarak Hizmet talebinin dördüncü Hizmet’in
alınmasından önce iptal edilmesi halinde tamamlanmış olan Hizmetler için uygulanmış olan
indirimlerin Temizlik.co tarafından geritahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5. Sorumluluğun Sınırlandırılması
5.1 Şirket, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların
vs. kullanılması, Hizmetler’den yararlanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da
başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir
zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler
neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi,
bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların
değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya
da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret
sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak
üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
5.2 Kullanıcı, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu
bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu
edilecektir. Kullancı, Şirket’in Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini,
orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun
olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya
çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’nin sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden
münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
5.3 KULLANICI’NIN SİTE’Yİ KULLANMASI, HİZMETLER’DEN YARARLANMASI,
HERHANGİ BİR YÜKLENCİ’DEN HİZMET ALINMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSK

MÜNHASIRSAN KULLANICI ÜZERİNDE OLACAKTIR. KULLANICI, SİTE VE
HİZMETLER’İN KULLANIMI YÜKLENİCİLER’DEN TEMİN EDİLEN HİZMETLER’E
İLİŞKİN OLARAK ŞİRKET’TEN HANGİ NAM ALTINDA OLURSA OLSUN
HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI, HİZMETLER’İN
VERİLMESİ SIRASINDA YÜKLENİCİ İLE ARASINDAKİ İLİŞKİDEN ŞİRKET’İN
SORUMLU OLMADIĞINI, ŞİRKET’İN YÜKLENİCİLER’İN SEÇİMİ KONUSUNDA VE
HİZMETLER’İN TAM VE GEREĞİ GİBİ VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖZEN VE
ÇABAYI GÖSTERDİĞİNİ ANCAK HİZMETLER’İN KALİTESİNE, KUSURSUZ
OLACAĞINA, KULLANICI’NIN TÜM BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞINA DAİR
HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE
TAAHHÜT EDER. ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE,
KAR KAYBI, ŞEREFIYE VE ITIBAR KAYBI, DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAKSIZIN SİTE VE HİZMETLER’İN KULLANIMI NETİCESİNDE YAHUT
YÜKLENİCİ’NİN FİİLLERİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN HIÇ BIR DOĞRUDAN,
DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI, CEZAI ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. SİTE VE
SİTE ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER VE SAİR İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ”
SUNULMAKTA OLUP, BU KAPSAMDA ŞİRKET’İN BUNLARIN DOĞRULUĞU,
TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA
TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. ŞİRKET, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA
TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK
VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA
ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.
5.4 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya
platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin
sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi
desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir
beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar,
internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında
Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
5.5 Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük
ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve
söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun
bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik
aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
5.6 Kullanıcı, Şirket’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz
erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti
etmediğini bildiğini kabul etmektedir.
6. Mücbir Sebepler
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden
herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir
sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan
arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.
Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun
sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

7. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi
7.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Site’debeyan edilen kural ve
şartlara uymaması, Kullanıcı’nın Site’deki yahut Hizmetler’in verilmesi sırasındaki
faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü
kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, Kullanıcı’nın
Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir.
Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.
7.2 Şirket dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya
alabilecek, sona erdirebilecektir.
8. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer
alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul
Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Merak ettiğin tüm soruların cevapları

Müşteri Destek Hattı
05416321313